Love Gujarati Quotes

Love Gujarati Quotes

પંખી ને પાંજરા માં પૂરી ને બધા પ્રેમ દેખાડે,
કોઈ ઉડતું પંખી ખભા પર બેસી જાય,
સાચો પ્રેમ એને કેહવાય.

No comments:

Loading...