Love Quotes in Gujarati

Love Quotes in Gujaratiજીવનમાં કોઈને જોડે સંબંધ લાંબા સમય સુધી ટકાવી રાખવો હોય,
તો તેમની ભૂલોને માફ કરવાની કળા તમને આવડવી જોઈએ.

No comments:

Loading...