Reality Gujarati Quotes

Reality Gujarati Quotes

માણસ " સફળતા " ને પોતાની હોશિયારી ગણે છે,
જયારે " નિષ્ફળતા " ને નસીબ કહે છે.

No comments:

Loading...