Best Gujarati Suvichar

Best Gujarati Suvichar

જીવનમાં જેમને " સંતાન સુખ " પ્રાપ્ત થયું એ " ભાગ્યાશાળી " છે જ
પણ જેમને " સંતાન થી સુખ " પ્રાપ્ત થયું એ " સૌભાગ્યશાળી " છે

No comments:

Loading...