Best Gujarati Suvichar

Best Gujarati Suvichar

ધર્મ કોઈ વોશિંગ પાવડર નથી કે,
પેહલા ઉપયોગ કરો પછી વિશ્વાસ કરો.
.
ધર્મ તો જીવન વીમા જેવો છે,
જીંદગી કે સાથ ભી, જીંદગી કે બાદ ભી.

No comments:

Loading...