Best Gujarati Suvichar

Best Gujarati Suvichar


દુઃખ તો દરિયા જેવું છે
તે પેહલા અંદર ડુબાડે છે
અને પછી મુલ્યવાન મોતી આપે છે.

No comments:

Loading...