Best Suvichar in Gujarati

Best Suvichar in Gujarati

પુરુષને પરાજિત કરવો હોય તો તેના અહંમને પંપાળો,
અને
સ્ત્રીને પરાજિત કરવી હોય તો તેની પ્રશંસા કરો.

No comments:

Loading...