Best Suvichar in Gujarati

Best Suvichar in Gujarati

સમય ને અનુરૂપ બનો
સ્વભાવ ને હસમુખો રાખો
પ્રત્યેક ક્ષણમાં જીવો.

No comments:

Loading...