Funny Gujarati Quotes

Funny Gujarati Quotes

હવે તો પાસેથી અનુભવેલા બિહામણા ડુંગરો,
દુર થી પણ રણીયામણા નથી લાગતા.

No comments:

Loading...