Funny Quotes in Gujarati

Funny Quotes in Gujarati
Funny Quotes in Gujarati

પેહલા પણ જીવન સરસ રીતે ચાલતું હતું,
પછી તમે મળ્યા ત્યારે સમજણ પડી,
લે આજ તો ખૂટતું હતું.

No comments:

Loading...