Gujarati Love Quotes

Gujarati Love Quotes

ભીની ભીની ગંધ, લ્યો આવી ચડી !
ક્યાંક નક્કી યાદની હેલી ચડી !

No comments:

Loading...