Gujarati Love Quotes

Gujarati Love Quotes

પ્રેમ ક્યારે થાય છે તેની આપણને ખબર હોતી નથી,
પણ કોની સાથે કરવો તેની આપણને ખબર હોવી જ જોઈએ.

No comments:

Loading...