Gujarati Quotes on Life

Gujarati Quotes on Life

જે પ્રેમાળ છે,
તે વિશ્વનો સૌથી મોટો દાનવીર છે

No comments:

Loading...