Life Quotes in Gujarati

Life Quotes in Gujarati

માનવી એટલો બધો નબળો છે કે નાની નાની બાબતોથી ડરી જાય છે
અને
એટલો બધો બહાદુર છે કે ભગવાનથી પણ નથી ડરતો.

No comments:

Loading...