Life Quotes in Gujarati

Life Quotes in Gujarati

અમીર હોવા છતાં પણ જેની ધનલાલસા 
ઓછી નથી થઇ તે હજુ ગરીબ છે.

No comments:

Loading...