Sad Gujarati Suvichar

Sad Gujarati Suvichar

ખોવાયેલા આપણે પોતે છીએ,
અને શોધીએ છીએ ભગવાન ને.

No comments:

Loading...