Sad Quotes in Gujarati

Sad Quotes in Gujarati

લાંબી માં સફરમાં
જિંદગીના ઘણા રૂપ જોયા છે
તમે એકલા શાને રડો છો
સાથી તો અમેય ખોયા છે.

No comments:

Loading...