Best Gujarati Quotes

Best Gujarati Quotes

આપણા હૃદય સુધી એ જ પહોચતા હોય છે
જે પોતાના હૃદય થી બોલતા હોય છે.

No comments:

Loading...