Best Gujarati Quotes

Best Gujarati Quotes

હાથ ભલે ખાલી હોય, હે ભગવાન,
હૃદય છલોછલ ભરેલું રાખજે.

No comments:

Loading...