Best Gujarati Quotes

Best Gujarati Quotes

વિચારો કેટલા આવે છે આ મહત્વ નું નથી,
પણ વિચારો કેવા આવે છે તે મહત્વ નું છે.

No comments:

Loading...