Diwali Gujarati Quotes

Diwali Gujarati Quotes

કોઈને જૂઓ અને તમારી અંદર રંગોળી પૂરાઈ જાય
ત્યારે સમજવું કે આજે દિવાળી છે.

No comments:

Loading...