Gujarati Attitude Quotes

Gujarati Attitude Quotes

ના રાજ જોઈએ, ન તાજ જોઈએ,
માણસ ને માણસ સાથે શોભે એવો મિજાજ જોઈએ.

No comments:

Loading...