Gujarati Love Quotes

Gujarati Love Quotes

દેખાય છે? મારી આંખોમાં તેજ છે, 
બસ તારી જ યાદો નો ભેજ છે.

No comments:

Loading...