Gujarati Quotes Funny

Gujarati Quotes Funny

રમતા પહેલા ગ્રાઉન્ડ ને પરણતા પહેલા 
બેકગ્રાઉન્ડ ચેક કરવું બહુ જરૂરી છે.

No comments:

Loading...