Gujarati Suvichar on Life

Gujarati Suvichar on Life

જીંદગી બદલવા માટે લડવું પડે છે
જીંદગી સહેલી કરવા માટે સમજવું પડે છે

No comments:

Loading...