Life Quotes in Gujarati

Life Quotes in Gujarati

ભગવાન થી ન ડરો તો ચાલશે પણ કર્મોથી જરૂર ડરજો
કારણકે કરેલા કર્મો તો ભગવાન ને પણ ભોગવવા પડે છે.

No comments:

Loading...