Love Gujarati Quotes

Love Gujarati Quotes

છબી જેવી હોય તેવી સમાવી લે તે ફ્રેમ, 
વ્યક્તિ જેવી હોય તેવી સંભાળી લે તે પ્રેમ.

No comments:

Loading...