Love Quotes in Gujarati

Love Quotes in Gujarati

નફરત નું પોતાનું તો કોઈ જ અસ્તિત્વ નથી, 
એ ફક્ત પ્રેમ ની ગેરહાજરી નું પરિણામ છે.

No comments:

Loading...