Sad Gujarati Suvichar

Sad Gujarati Suvichar

તમે પણ દુશ્મનો ચાલો આ મારા સ્નેહીઓ સાથે,
વધી વધીને એ કબર થી આગળ ક્યાં લઇ જશે મને.

No comments:

Loading...