Sad Quotes in Gujarati

Sad Quotes in Gujarati

એણે, એક નાની ભૂલ કરી, 
એ યાદ રાખી, તેં મોટી ભૂલ કરી.

No comments:

Loading...