Best Gujarati Quotes

Best Gujarati Quotes

સબંધો માં હુંફ રાખજો,
ઠંડી તો હજી વધશે.

No comments:

Loading...