Best Gujarati Suvichar

Best Gujarati Suvichar

બધા દિવસો 'સારા' નહી મળે પણ,
દરેક દિવસમાં 'સારું' કંઇક તો મળશે.

No comments:

Loading...