Gujarati Suvichar on Life

Gujarati Suvichar on Life

પતંગ અને માણસ બહુ ચગે એટલે
સમજી લેવું કે હવે એ કપાવાનો છે.

No comments:

Loading...