Gujarati Suvichar on Life

Gujarati Suvichar on Life

બહુ પાપડ વણવા પડે છે દોસ્ત,
જીંદગી કંઇ મેગીં નથી કે બે મિનીટ મા બની જાય.

No comments:

Loading...