Love Gujarati Quotes

Love Gujarati Quotes

એટલું તો ગણિત મનેય આવડે છે.
તારી ને મારી બાદબાકી ભલે શૂન્ય થતી. પણ,
સરવાળો તો એક જ થાય છે.

No comments:

Loading...