Best Gujarati Suvichar

Best Gujarati Suvichar

ભાગ્ય ને બીજી પેઢી નથી હોતી અને
પુરુષાર્થ ને આખો વંશ હોય છે

No comments:

Loading...