Funny Quotes in Gujarati

Funny Quotes in Gujarati

મન થાય ને ત્યારે મરજી મુજબ જીવી લેવું,
કેમ કે "સમય".. ફરી એજ "સમય" નથી અપાતો.

No comments:

Loading...