Life Suvichar in Gujarati

Life Suvichar in Gujarati

શબ્દો મફત છે પરંતુ,
તેને વાપર્યા પછી
કીમત ચૂકવવી પડે છે.

No comments:

Loading...