Love Status in Gujarati

Love Status in Gujarati

રમત રમાડતાં માણસ ગમી જાય ને,
ગમતાં માણસ જ, રમાડી જાય.

No comments:

Loading...