Sad Quotes in Gujarati

Sad Quotes in Gujarati

એકાંત એટલે હું મારી સાથે છું,
અને એકલતા એટલે મારું કોઈ નથી.

No comments:

Loading...