Gujarati Suvichar on Life

Gujarati Suvichar on Life

અમુક સંબોધન પાસવર્ડ જેવા હોય છે,
એ નામે સંબોધન કરો એટલે માણસ ખૂલી જાય છે.

No comments:

Loading...