Sad Quotes in Gujarati

Sad Quotes in Gujarati

એકલું ચાલવું અઘરું નથી પણ કોઈની સાથે ચાલ્યા હોય
અને ત્યાંથી એકલા પાછુ ફરવું એ અઘરું છે.

No comments:

Loading...